Betalingsvoorwaarden particuliere nota’s

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
De declaraties van de fysiotherapeut dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €20,00 alles exclusief omzetbelasting.

Inzage in het dossier

Op grond van de WGBO heeft een patiënt recht op inzage in zijn gegevens in het medisch dossier zoals röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen. Persoonlijke werkaantekeningen van de fysiotherapeut mag een patiënt niet inzien.

Een verzoek tot inzage mag alleen geweigerd worden als de privacy van een ander dan de patiënt daardoor wordt geschaad. De fysiotherapeut moet dit wel per geval aan kunnen tonen. Daarbij geldt dat het belang om de privacy van de ander te bewaren zwaarder moet wegen dan het belang dat de patiënt heeft bij inzage in zijn dossier.
Denk bijvoorbeeld aan gegevens die fysiotherapeut verkregen heeft van de partner van de patiënt of van een familielid over de onderlinge verhoudingen waarbij destijds is afgesproken dat de patiënt ze niet te zien krijgt.

De patiënt heeft ook recht op een afschrift van de medische gegevens.
De fysiotherapeut moet zo spoedig mogelijk inzage verlenen of een kopie maken. Voor inzage mag geen vergoeding worden gevraagd. Voor het verstrekken van een afschrift kunnen wel kosten in rekening worden gebracht.
De fysiotherapeut mag een vergoeding van € 0,23 per pagina vragen met een maximum van € 4,50. Deze maximale vergoeding, zoals is vastgesteld in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp, geldt zowel voor het verstrekken van afschriften op papier als voor kopieën van röntgenfoto’s.

Naast de WGBO is ook de Wbp van toepassing op het verkrijgen van inzage.
Meer informatie over het inzagerecht, zoals in de Wbp beschreven, kunt u vinden op www.derijksoverheid.nl

Klachtenregeling

Fysiotherapie Brezet is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsgroep het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie).
Hieronder vindt u een uitgebreide uitleg van deze regeling.

Inleiding
U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen.
Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten. Relevante telefoonnummers en adressen staan onder aan deze tekst.

Lees hier de volledige regeling