Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website alsmede bij de dienstverlening van Fysiotherapie Brezet.

Fysiotherapie Brezet respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Fysiotherapie Brezet aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens Fysiotherapie Brezet verwerkt en wat Fysiotherapie Brezet met deze persoonsgegevens doen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de dienstverlening van Fysiotherapie Brezet, dan vraagt Fysiotherapie Brezet u om persoons- en medische gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het patiëntensysteem van Fysiotherapie Brezet en worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. Het patiëntensysteem is uiterst streng beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Fysiotherapie Brezet. Fysiotherapie Brezet verstrekt uw persoons- en/of medische gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij Fysiotherapie Brezet daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als Fysiotherapie Brezet dit noodzakelijk acht om tot een juiste analyse te komen t.g.v. een juiste behandeling. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het informeren van uw huisarts.

De persoonsgegevens
Fysiotherapie Brezet verwerkt de volgende persoonsgegevens van patiënten:

 • Naw-gegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen na toestemming;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • In sommige gevallen het bankrekeningnummer van patiënten;
 • Medische gegevens, d.w.z. medische informatie van verwijzing door specialist en/of huisarts en/of medische informatie welke patiënt verstrekt.

De AVG-grondslagen
Fysiotherapie Brezet verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen


De verwerking van BSN-nummers en geboortedatum
De verwerking van BSN-nummers vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Erkende zorgverleners zijn namelijk verplicht om het BSN-nummer van de patiënt vast te leggen in de administratie.
De geboortedatum wordt vastgelegd als extra controle, zodat de therapeut kan vaststellen dat hij of zij met de juiste persoon te maken heeft.

De verwerking van het BSN-nummer en de geboortedatum is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang; het is voor de therapeut essentieel dat vastgesteld wordt wie de persoon is die hij/zij gaat behandelen en dat de juiste gegevens aan deze persoon worden “gekoppeld”.

De afweging van de belangen is gemaakt en in het voordeel van Fysiotherapie Brezet uitgevallen.
Op grond van bovenstaande heeft Fysiotherapie Brezet het recht om de betreffende persoonsgegevens van de patiënten te verwerken.

Grondslag 2 – Toestemming

Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. De overeenkomst betreft in deze een behandelovereenkomst en bevat een inspanningsverbintenis.

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie, advies en een behandeling.
Fysiotherapie Brezet kan de patiënten enkel een dienst verlenen wanneer (een deel van) de medische gegevens bekend zijn.

Gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Brezet verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijnen
Fysiotherapie Brezet voldoen aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Fysiotherapie Brezet bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter medische gegevens maximaal tot 15 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

Het register van verwerkingsactiviteiten
Fysiotherapie Brezet heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.

De beveiligingsmaatregelen
Fysiotherapie Brezet heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Fysiotherapie Brezet onder andere gebruik van beveiligde computers en speciale software.

Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht van bezwaar

Fysiotherapie Brezet heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@fysiotherapiebrezet.nl. Fysiotherapie Brezet zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet Fysiotherapie Brezet voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseert Fysiotherapie Brezet zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Fysiotherapie Brezet gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fysiotherapie Brezet heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Fysiotherapie Brezet en de website. Fysiotherapie Brezet kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met Fysiotherapie Brezet op.

Fysiotherapie Brezet, mei 2018.